ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Νομοθετικό πλαίσιο απόσυρσης αυτοκινήτων

Εισαγωγή

Στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των παλιών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών καθορίζεται με βάση το Προεδρικό Διάγραμμα 116 (ΦΕΚ81Α/05.03.04), το οποίο θεσπίζει τα μέτρα και τους όρους για την εναλλακτική διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2000/53/ΕΚ.

Ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής ορίζονται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να μη χρησιμοποιούν και επιθυμούν να καταθέσουν οριστικά τις πινακίδες τους, ώστε να μην επιβαρύνονται με τα κόστη χρήσης τους.

Η νομοθεσία αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από τα παλιά οχήματα καθώς και την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των οχημάτων και των κατασκευαστικών τους στοιχείων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η ΕΔΟΕ

Η ΕΔΟΕ ΑΕ αποτελεί τον εγκεκριμένο από την πολιτεία φορέα για τη διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής στην Ελλάδα. Η ΕΔΟΕ ΑΕ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα και η λειτουργία της τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι παράγονται 7 – 8 εκατομμύρια Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής ετησίως και ότι περίπου 7% από αυτά εγκαταλείπονται δημιουργώντας 1,9 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 200/53/ΕΕ, η οποία αποσκοπεί:

  • Στην αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων από τα παλιά οχήματα
  • Στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και των εξαρτημάτων τους
  • Στη μείωση των δημιουργούμενων αποβλήτων
  • Στην βελτίωση της περιβαλλοντολογικής απόδοσης του κύκλου ζωής ενός αυτοκινήτου.
  • Με βάση την παραπάνω οδηγία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης αυτοκινήτων τα οποία θα οργανώνουν, θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν την πορεία της ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο μέχρι και την 1 Ιανουαρίου 2015 να ανακυκλώνεται περισσότερο από το 95% του βάρους ενός οχήματος.
ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Μάθετε το όφελος σας από την απόσυρση αυτοκινήτου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ